Hirdetés

Alapszabály

Több
16 éve 9 hónapja #26064 Írta: tomnewman
tomnewman válaszolt a témára:
Tisztelettel bejelenthetem, hogy már egyzségünk van Ózdon i(is) egy kereskedéssel, hogy klubtagsági igazolvánnyal kedvezményünk van...

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy , hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Több
18 éve 1 hete #7932 Írta: tomnewman
tomnewman válaszolt a témára:
Tisztelettel jelentem:
A Megyei bíróság elfogadta az alább közölt Módosított alapszabályunkat.

M. Gyula

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy , hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Több
18 éve 1 hónapja #7450 Írta: tomnewman
tomnewman válaszolt a témára: ALAPszabály módosítás történt
Ugyan a bíróság még nem küldte az elfogadó végzést, a Közgyulés után a módosított ALapszabályt most közlöm:
Egyesületi Alapszabály

Az Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesülete 2004 évi Megismételt Közgyulése az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény értelmében, illetoleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. Évi IV. Törvény alapján, a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi módosított tartalommal fogadta el:


1. Általános szabályok

1.1. Az Egyesület neve: Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesülete (a továbbiakban Egyesület, IHÖkE),
.1.1.1. Az Egyesület rövid neve: IHÖkE (I.H.Ö.k.E.)
1.2. Az egyesület azon dolgozók, fiatalok, és diákok szervezete, akik munkájukkal, magatartásukkal a növény- és állatvilág megismerését, megóvását, és az ifjúság ismereteinek bovítését, pontosítását kívánják segíteni, az akvarisztikai és terrarisztikai klubéletet Ózdon és környékén fel kívánják eleveníteni, össze kívánják fogni.
1.3. Az Egyesület székhelye: Ózd, Mosonyi M. u. 13.
1.4. Az Egyesület levelezési címe: 3600 Ózd, Mosonyi M. U. 13.
1.5. Az Egyesület muködési területe: A Magyar Köztársaság egész területe.
1.6. Az Egyesület alapítási éve: 2003.
1.7. Az Egyesület jogelod nélkül jött létre.
1.8. Az Egyesület jogi személy.
1.9. Az Egyesület képviseloje: az Elnök, az Elnökhelyettes
1.10. Az Egyesület a közgyulés által elfogadott Alapszabály és a rá vonatkozó törvényi szabályozások szerint muködik.
1.11. Az Egyesület politikai tevékenységet közvetlenül és/vagy közvetve nem folytat, politikai pártoktól/csoportoktól támogatást nem kap, és politikai pártokat/csoportosulásokat nem támogat.

2. Az Egyesület célja és feladatai

2.1. Az Egyesület célja
a) A környezetünkben élo növény- és állatvilág megismertetése terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, szakfolyóiratok és szakkönyvek, oktatófilmek által.
b) Magyarország természeti értékeinek megóvása, lakókörnyezetünk ritka növényeinek és állatainak hatékony védelme.
c) Az akváriumban és/vagy terráriumban tartható állatok/növények tartásáról a szakismeretek átadása, a szakkönyvek beszerzése, hozzáférhetové tétele, az akvarisztikai / terrarisztikai klubélet szervezése.

2.2 Az Egyesület feladatai
a) Az akvarista és terrarista (a továbbiakban: Hobbiállattartó) fiatalok összefogása, érdekeik képviselete
b) A Hobbiállattartás népszerusítése (Könyv- és lapterjesztésen, kisfilmek készítésén keresztül is)
c) A tagok szakirányú képzésének szervezése, képzési anyagok beszerzése.
d) A tagok és más érdeklodok számára hozzáférés biztosítása a beszerzett képzési anyagokhoz (könyvek, folyóiratok, videofilmek, stb.).
e) Segíti a Hobbiállattartók és a kisállattenyésztok tájékoztatását, támogatja munkájukat kiállítások, versenyek, egyéb rendezvények szervezésével.
f) Munkája során kapcsolatot tart az ország más, hasonló szervezeteivel
g) Munkája során kapcsolatot tart fenn az állatorvosi szolgálattal.

3. Az Egyesület tagjai

3.1. Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból tevodik össze.
3.2. Az egyesület rendes tagja minden 10. Életévét betöltött természetes személy lehet, aki azonosul az Egyesület céljaival és feladataival, a legjobb tudása és képessége szerint kész azok megvalósításában tevékenyen részt venni, felvételi kérelmében nyilatkozik, hogy az Alapszabályt megismerte, és vállalja az Alapszabályban az Egyesület tagságával eloírt kötelességeket.
3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet, az Egyesület muködéséhez, tevékenységéhez anyagi, szakmai, vagy egyéb támogatást nyújtó természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet egyaránt.
3.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki természeti értékeink megóvásában jelentos eredményeket ért el, illetve ennek fejlodését elosegíto kiemelkedo tevékenységet folytat, az állattenyészto szakma ismereteinek bovüléséhez nagymértékben hozzájárult, vagy az Egyesület javára különleges szolgáltatásokat teljesít, és akit az Egyesület Vezetosége erre írásban felkér.
3.5. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai külföldi állampolgárok is lehetnek.

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. Az Egyesület rendes tagja
a) „Az Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesületének tagja” címet használhatja;
b) Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet;
d) Választhat és választható az Egyesület tisztségeibe
e) A Közgyulésen (Rendes Közgyulés ötévente) köteles résztvenni, hogy az Egyesület munkájáról, elmúlt idoszakbeli tevékenységérol tájékozódjon, és a Közgyulés határozathozatali munkáját segítse.
f) Az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezhet, a döntéshozatalban részt vehet;
g) Az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait, és a tagságot megilleto kedvezményeket igénybe veheti;
h) Az Egyesületi tevékenységéhez elméleti és gyakorlati segítséget igényelhet.
i) A mindenkori tagdíjat köteles félévente, vagy évente elore befizetni.
j) Köteles az Egyesület céljait, feladatait szem elott tartani, az Alapszabály rendelkezéseit betartani, ennek megfelelo magatartást tanúsítani a mindennapi életben is.

4.1.2. Az Egyesület Tiszteletbeli tagja

a) Az „Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesületének Tiszteletbeli Tagja” címet használhatja
b) Tiszteletbeli tagok a tagdíjfizetés alól mentesek.
c) Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet;
k) Az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezhet, a döntéshozatalban részt vehet;
d) Az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait, és a tagságot megilleto kedvezményeket igénybe veheti;

4.1.3. Az Egyesület Pártoló tagja

a) Az „Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesületének Pártoló Tagja” címet használhatja
b) A pártoló tagok tagdíja a mindenkori tagdíj legalább kétszerese (jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezetek esetében a Pártoló Taggal kötött együttmuködési megállapodás a nyújtott szolgáltatásoktól függoen a tagdíj vonatkozásában eltéroen rendelkezhet)
c) A pártoló tag (jogi személy, szervezet esetében a szervezet/jogi személy képviseloje) a Közgyulésen részt vehet, de jelenléte nem szükségszeru.
d) A Pártoló tag (vagy képviseloje) nem választható az Egyesület tisztségeibe
e) A Pártoló tag (vagy képviseloje) a Közgyuléseken részt vehet, felszólalhat, véleményt nyilváníthat, a döntéshozatalban részt vehet, szavazhat.
f) A tagokat megilleto kedvezményeket a pártoló tag (vagy képviseloje) is igénybe veheti, az Egyesület rendezvényein a rendes, és tiszteletbeli tagokkal azonos minoségben részt vehet.

4.2.Az Egyesület tagja köteles:
a.) Az Egyesület etikai normáit képviselni, a mindennapi életben a természet védelmére irányuló magatartást tanúsítani, segíteni másokat a természeti környezetünk megismerésében amennyiben erre felkérik.
b.) Az egyesületi célkituzések és feladatok megvalósításában a legjobb tudása szerint részt venni, különösen vonatkozik ez az általa elvállalt feladatok és megbízások pontos teljesítésére;
c.) A rendes tagok, a közgyulés által megállapított tagdíjat félévente, vagy évente elore befizetni. A GYES-en lévo és nyugdíjas tagok, amennyiben más jövedelmük nincs, a mindenkor megállapított tagdíj 50%-ának megfizetése alól mentesek.
d.) A Közgyulésen (rendes Közgyulés ötévente) köteles résztvenni, hogy az Egyesület munkájáról, elmúlt évi tevékenységérol, a hozott határozatokról tájékozódjon, és a Közgyulés határozathozatali, tisztségviselo-választási munkáját segítse.
e.) Az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, az Egyesület határozatait, intézkedéseit megismerni, betartani és végrehajtani.

5. A tagsági viszony keletkezése
5.1. A kitöltött felvételi kérelmet az Egyesület Vezetoségéhez kell benyújtani. A vezetoség egy héten belül köteles a felvételrol vagy elutasításról dönteni. A Vezetoség a tagfelvétellel kapcsolatban egyszeru szótöbbséggel dönt.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül köteles a Vezetoség az elutasított tagjelöltet írásban értesíteni, az elutasítás okát megjelölve.
5.2. A tagsági viszony a kérelemnek a Vezetoség által történt nyilvántartásba vétele és az elso tagdíj befizetésével keletkezik.
5.3. Tiszteletbeli tagok személyérol a Közgyulés egyszeru szótöbbséggel, nyílt szavazás útján dönt. A Közgyulés határozathozatala után 15 napon belül a Vezetoség kéri fel írásban a Tiszteletbeli Tag-jelöltet a tagság elfogadására.

6. A tagsági viszony megszunése

6.1. Az Egyesületi tagsági viszony kilépéssel, törléssel vagy kizárással történik meg.
6.2. Kilépéssel szunik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a Vezetoségnél írásban bejelenti. A kilépés, a tag errol szóló értesítésének a Vezetoség által történo kézhezvételétol hatályos.
6.3. Törléssel szunik meg annak a tagsági viszonya, aki meghalt, de a Vezetoség törölheti tagok sorából azt is, akinek több mint egyévi tagdíjhátraléka van, és azt írásbeli felszólításra sem fizeti be, a felszólítástól számított 2 hónapon belül. A törölt tagok a törléstol számított 5 évig nem léphetnek be újra az Egyesületbe.
6.4. Kizárás a tag jogszabályba, az alapszabályba ütközo tevékenység, vagy magatartás miatt történhet. A kizárás kérdésében való döntés elso fokon a Vezetoség, másodfokon a közgyulés hatáskörébe tartozik. A kizárt tagok a kizárástól számított 5 évig nem léphetnek be újra az Egyesületbe

7. Az Egyesület szervezete
7.1.1. Az Egyesület legfelsobb szerve a Közgyulés. A Közgyulés az Egyesületet érinto minden kérdésben dönthet. A Közgyulés a tagok összessége. A Közgyulésben a pártoló tagok részvétele nem szükséges, de amennyiben jelen vannak, szavazati joguk van.
7.1.2. A Közgyulésben minden tagnak (Pártoló tagok esetében a képviselok számától függetlenül) 1, azaz egy szavazata van.
7.1.3. A Közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b.) Az Egyesület ügyintézo, képviselo szerveinek és vezeto tisztségviseloinek megválasztása és visszahívása (leváltása);
c.) Az Egyesület hosszú távra (két közgyulés közötti idoszakra vonatkozó) általános és gazdasági terveinek megállapítása; - ezekrol a beszámolók elfogadása;
d.) Az Egyesület más egyesületekkel való egyesülésének, feloszlásának kimondása; a feloszlás esetén az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló döntés;
e.) Döntés másodfokon tag kizárásával kapcsolatos ügyekben
f.) A Vezetoség határozatai, döntései elleni panaszok elbírálása
g.) A tagdíj összegének meghatározása, módosítása,
h.) Tiszteletbeli Tagság kérdéseiben való döntéshozás (cím felajánlása /cím elvétele)
i.) Döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.

7.1.4. A Közgyulést szükség szerint, de legalább 5 (azaz öt) évente egy alkalommal, május 31-ig bezárólag kell összehívni.
Közgyulést kell akkor is összehívni, ha ezt a tagok egyötöde írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
7.1.5. Az Egyesület Vezetosége bármikor rendkívüli közgyulést hívhat össze az ok megjelölésével.
7.1.6. A tagokat a Vezetoség a Közgyulés elott legalább 10 munkanappal személyre szólóan, írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyulés napirendjét, és figyelemfelhívást a választási kötelezettségre. A Tag csak személyesen vehet részt a Közgyulésen, igazolványa másra át nem ruházható.
Amennyiben a Vezetoség a Közgyulést – bár azt az Alapszabály eloírja – nem hívja össze, úgy legalább 3 tag együttesen írásban felszólíthatja a Közgyulés megtartására. Ha ennek ellenére sem kerül sor a Közgyulés összehívására, úgy a felszólítást benyújtó tagok együttesen, írásban összehívhatják.
7.1.7. A Közgyulés ülései nyilvánosak, de szavazati joga csak a tagoknak van. A Közgyulés határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyulést ismételten össze kell hívni, 30 napon belül. A megismételt Közgyulés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti Közgyulés napirendi pontjaiban.
7.1.8. A közgyulés a határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén a Közgyulés elnökének szavazata dönt.
A Vezetoség tagjait nyílt szavazással a Közgyulés választja. A Vezetoség tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói (rokoni, élettársi kapcsolatban).

7.1.9. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

7.2. A Vezetoség
7.2.2. 7.2.1. A két Közgyulés közötti idotartamra az Egyesület legfobb döntéshozó és ügyintézo szerve a Vezetoség. Az Egyesület Vezetoségének tagjait kétharmados többséggel, a Közgyulés választja, megbízásuk 5 évre szól. A folytonosság biztosítása érdekében a Vezetoség tagjai újraválaszthatók.
7.2.3. A Vezetoség 3 tagú.
7.2.4. A Vezetoség feladat- és hatásköre:
- irányítja és szervezi a Közgyulés határozatainak végrehajtását.
- A Közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az Egyesületet érinto bármely kérdésben határozatot hoz, intézkedik, és a Közgyulést informálja.
- Elokészíti a Közgyulés elé kerülo határozatokat, javaslatokat, beszámolókat, így különösen az ötéves beszámolót.
- Összehívja a rendes és rendkívüli Közgyuléseket, meghatározza az ülések helyét, idejét, és javaslatot tesz a napirendi pontokra.

7.2.5. A Vezetoség a fenti hatáskörébol nem ruházhatja át a Közgyuléssel kapcsolatos hatásköreit.
7.2.6. A Vezetoség a határozatokat az érintettekkel írásban közli. Személyes ügy esetén levél útján, együttes érintettség, vagy személyi érintettség nélküli esetben, hirdetményben kell a döntést nyilvánosságra hozni. A Hirdetményeket az Egyesület székhelyén kifüggesztve olvashatják a tagok.
7.2.7. A Vezetoség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak, megfigyeloként az Egyesület bármely tagja részt vehet rajtuk. Ez esetben a nem vezetoségi tag véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat.
7.2.8. A Vezetoség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A Vezetoség csak mindhárom vezetoségi tag együttes jelenléte esetében határozatképes. A határozatokat egyszeru többséggel, nyílt szavazással hozzák. Bármely vezetoségi tag javaslatára a Vezetoség dönthet a titkos szavazás mellett.
7.2.9. Az Egyesület vezetoségének tagjai csak magyar állampolgárok lehetnek, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.
7.2.10. A Vezetoségi ülést az Elnök hívja össze, a Vezetoség tagjainak küldött írásbeli meghívóval. A Meghívót a Vezetoségi tagoknak a tervezett ülés elott legalább 10 naptári nappal köteles postázni, a napirendi pontok megjelölésével, és az esetleges távolmaradás következményeire való figyelemfelhívással.
7.2.11. A Vezetoségi tagság megszunik: a tag halálával, visszahívásával, lemondásával, Egyesületbol történo kizárásával. Ezen esetekben a Közgyulés új Vezetoségi tagot választ. Az idoközben megválasztott Vezetoségi tag mandátuma a már hivatalban lévo vezetoségi tagokéval megegyezo idopontig szól.

7.3. Az Elnök feladat- és hatásköre:
- Képviseli az Egyesületet
- Vezeti a Közgyuléseket
- Ötéves beszámolót készít, és azt jóváhagyás céljából a Közgyulés elé terjeszti.
- Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében
- Felelos az Egyesület bel- és külföldi kapcsolataiért.
- Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és a hatóságok, illetve bíróság elott
- A Vezetoség és a Közgyulés határozatairól az ülések jegyzokönyveinek felhasználásával az Elnök olyan nyilvántartást vezet, amibol megállapítható a Vezetoség és a Közgyulés döntéseinek tartalma, idopontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzok számaránya, nyílt szavazás esetén személye.
- A tagdíjak beszedése, a befizetésekrol naprakész, pontos nyilvántartás vezetése
- A költségekrol, kiadásokról pontos, áttekintheto nyilvántartás vezetése
- Az Egyesület bankszámlájának kezelése az Elnökhelyettes felügyeletével.
- A Vezetoségi üléseken és a döntéshozásban való részvétel
- Az Egyesület programjaiban tevékeny szervezo és ügyintézo munka végzése
Az Elnök tehermentesítése céljából a fentiek, a munkáltatói jog gyakorlásának kivételével, az Elnökhelyettes hatásköre és feladata is.

7.4.
Az Egyesület a döntések végrehajtásának szervezésére, a gazdálkodás és az ügyvitel irányítására foállású dolgozókat alkalmazhat. A foállású dolgozók nem lehetnek rokoni/élettársi kapcsolatban a Vezetoség tagjaival.

8. Választási szabályok
8.1. Az Egyesület tisztségviseloinek választása nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel történik. Bármely tag javaslatára a választók egyszeru többséggel dönthetnek a szavazás titkos módja mellett.
8.2. Az Egyesületben történo bármely választáson valamennyi rendes tag egyenlo jogokkal vesz részt, mindenki választó és választható.
8.3. A Pártoló tag (vagy képviseloje) nem választható a Vezetoségbe, de a szavazata (vagy képviseloje szavazata) egyenrangú az egyéb tagok szavazatával.
8.4. A Tiszteletbeli tag választhat, és választható az Egyesület tisztségeibe.

9.Az Egyesület anyagi forrásai
9.1. Az Egyesület anyagi forrásai:
1) Tagdíjak.
2) Jogi személy vagy magánszemély által az Egyesületnek nyújtott támogatás.
3) Egyéb forrásokból származó bevételek:
 Pályázatok
 Állami /Önkormányzati támogatás
 Adományok
 Kiadványok,
 Lapterjesztésbol befolyt összegek
 Nyújtott szolgáltatásból származó bevételek

9.2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott feladatok megvalósítására fordítja.

10.Az Egyesület muködésének egyéb szabályai
10.1. Az Egyesület muködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, ha ezzel személyhez fuzodo jogok nem sérülnek. Az iratbetekintést – elozetes idopont egyeztetés után – az Elnök, vagy az Elnökhelyettes, illetve az általuk megbízott személy biztosítja.

10.2. Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módja: jelzés. Jelzés szóban (telefonon, személyesen), és/vagy jelzés írásban (levél, fax, e-mail stb.). Bármelyik tag vagy más magánszemély, szervezet, jogi személy fordulhat jelzéssel az Egyesület tisztségviseloihez. A tisztségviselok az Alapszabály rendelkezéseinek megfeleloen kötelesek a jelzésre reagálni, vagy azt a kompetenciával rendelkezokhöz továbbítani.

10.3. Az egyesület muködésének és döntéseinek nyilvánosságát a testületi ülések nyilvánossága, a székhelyen hozzáférheto Hirdetményei, a mindenki számára nyitva álló irat-betekintési jog biztosítja.

10.4. Az Egyesület a bíróság általi jogeros nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogeros végzéssel történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti meg muködését.
10.5. A tagdíj megfizetésén túl a tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
10.6. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
10.7. Az Egyesületet a tagok elsodlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, az Alapszabályban meghatározott céljai elérését segítendo folytathat.
10.8. Az Egyesületet az Elnök és az Elnökhelyettes önállóan képviseli.
10.9. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökhelyettes csak együttesen jogosult rendelkezni.

11. Az Egyesület megszunése
Az Egyesület megszunik, ha a Közgyulés a feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését kimondja.
Megszunik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszunését megállapítja.
Az Egyesület megszunése esetén vagyonát elsodlegesen a hitelezok kielégítésére kell fordítani. A hitelezok kielégítése utáni vagyon felhasználásáról a Közgyulés dönt.

12. Záró rendelkezések
A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. Évi IV. Törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény, illetve a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az Egyesület Alapszabályát a tagok 2004. Június 25-én tartott Megismételt Közgyulése egyhangú határozattal jóváhagyta.
Az Egyesület módosított Alapszabályát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak az Elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Ózd, 2004. június 25.

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy , hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Több
18 éve 4 hónapja #5126 Írta: tomnewman
tomnewman létrehozta a témát: ALapszabály
Egyesületi Alapszabály


Az Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesülete az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény értelmében, illetoleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. Évi IV. Törvény alapján, a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:


1. Általános szabályok

1.1. Az Egyesület neve: Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesülete (a továbbiakban Egyesület), (IHÖkE)
1.2. Az egyesület azon dolgozók, fiatalok, és diákok szervezete, akik munkájukkal, magatartásukkal a növény- és állatvilág megismerését, megóvását, és az ifjúság ismereteinek bovítését, pontosítását kívánják segíteni, az akvarisztikai és terrarisztikai klubéletet Ózdon és környékén fel kívánják eleveníteni, össze kívánják fogni.
1.3. Az Egyesület székhelye: 3600 Ózd, Mosonyi M. U. 13.
1.4. Az Egyesület levelezési címe: 3600 Ózd, Mosonyi M. U. 13.
1.5. Az Egyesület muködési területe: A Magyar Köztársaság egész területe.
1.6. Az Egyesület alapítási éve: 2003.
1.7. Az Egyesület jogelod nélkül jött létre.
1.8. Az Egyesület jogi személy.
1.9. Az Egyesület képviseloje: az Elnök, az Elnökhelyettes
1.10. Az Egyesület a közgyulés által elfogadott Alapszabály és a rá vonatkozó törvényi szabályozások szerint muködik.

2. Az Egyesület célja és feladatai

2.1. Az Egyesület célja
a) A környezetünkben élo növény- és állatvilág megismertetése terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, szakfolyóiratok és szakkönyvek, oktatófilmek által.
b) Magyarország természeti értékeinek megóvása, lakókörnyezetünk ritka növényeinek és állatainak hatékony védelme.
c) Az akváriumban és/vagy terráriumban tartható állatok/növények tartásáról a szakismeretek átadása, a szakkönyvek beszerzése, hozzáférhetové tétele, az akvarisztikai / terrarisztikai klubélet szervezése.

2.2 Az Egyesület feladatai
a) Az akvarista és terrarista (a továbbiakban: Hobbiállattartó) fiatalok összefogása, érdekeik képviselete
b) A Hobbiállattartás népszerusítése
c) A tagok szakirányú képzésének szervezése, képzési anyagok beszerzése.
d) A tagok és más érdeklodok számára hozzáférés biztosítása a beszerzett képzési anyagokhoz (könyvek, folyóiratok, videofilmek, stb.).
e) Segíti a Hobbiállattartók és a kisállattenyésztok tájékoztatását, támogatja munkájukat kiállítások, versenyek, egyéb rendezvények szervezésével.
f) Munkája során kapcsolatot tart az ország más, hasonló szervezeteivel
g) Munkája során kapcsolatot tart fenn az állatorvosi szolgálattal.3. Az Egyesület tagjai

3.1. Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból tevodik össze.
3.2. Az egyesület rendes tagja minden 10. Életévét betöltött természetes személy lehet, aki azonosul az Egyesület céljaival és feladataival, a legjobb tudása és képessége szerint kész azok megvalósításában tevékenyen részt venni, felvételi kérelmében nyilatkozik, hogy az Alapszabályt megismerte, és vállalja az Alapszabályban az Egyesület tagságával eloírt kötelességeket.
3.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet, az Egyesület muködéséhez, tevékenységéhez anyagi, szakmai, vagy egyéb támogatást nyújtó természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet egyaránt.
3.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki természeti értékeink megóvásában jelentos eredményeket ért el, illetve ennek fejlodését elosegíto kiemelkedo tevékenységet folytat, az állattenyészto szakma ismereteinek bovüléséhez nagymértékben hozzájárult, vagy az Egyesület javára különleges szolgáltatásokat teljesít, és akit az Egyesület Vezetosége erre írásban felkér.
3.5. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai külföldi állampolgárok is lehetnek.

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. Az Egyesület rendes tagja
a) „Az Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesületének tagja” címet használhatja;
b) Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet;
d) Választhat és választható az Egyesület tisztségeibe
e) Az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezhet, a döntéshozatalban részt vehet;
f) Az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait, és a tagságot megilleto kedvezményeket igénybe veheti;
g) Az Egyesület tevékenységéhez elméleti és gyakorlati segítséget igényelhet.
h) A mindenkori tagdíjat köteles havonta, negyedévente, félévente, vagy évente elore befizetni.
i) Köteles az Egyesület céljait, feladatait szem elott tartani, az Alapszabály rendelkezéseit betartani, ennek megfelelo magatartást tanúsítani a mindennapi életben is.

4.1.2. Az Egyesület Tiszteletbeli tagja

a) Az „Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesületének Tiszteletbeli Tagja” címet használhatja
b) Tiszteletbeli tagok a tagdíjfizetés alól mentesek.
c) Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet;
j) Az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezhet, a döntéshozatalban részt vehet;
d) Az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait, és a tagságot megilleto kedvezményeket igénybe veheti;
e) Az Egyesület tiszteletbeli tagjai külföldi állampolgárok is lehetnek

4.1.3. Az Egyesület Pártoló tagja

a) Az „Ifjú Hobbiállattartók Önképzo Egyesületének Pártoló Tagja” címet használhatja
b) A pártoló tagok tagdíja a mindenkori tagdíj legalább kétszerese (jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezetek esetében a Pártoló Taggal kötött együttmuködési megállapodás a nyújtott szolgáltatásoktól függoen a tagdíj vonatkozásában eltéroen rendelkezhet)
c) A pártoló tag (jogi személy, szervezet esetében a szervezet/jogi személy képviseloje) a Közgyulésen részt vehet, de jelenléte nem szükségszeru.
d) A Pártoló tag nem választható az Egyesület tisztségeibe
e) A Pártoló tag (vagy képviseloje) a Közgyuléseken részt vehet, felszólalhat, véleményt nyilváníthat, a döntéshozatalban részt vehet, szavazhat.
f) A tagokat megilleto kedvezményeket a pártoló tag (vagy képviseloje) is igénybe veheti, az Egyesület rendezvényein a rendes, és tiszteletbeli tagokkal azonos minoségben részt vehet.


4.2.Az Egyesület tagja köteles:

a) Az Egyesület etikai normáit képviselni, a mindennapi életben a természet védelmére irányuló magatartást tanúsítani, segíteni másokat a természeti környezetünk megismerésében amennyiben erre felkérik.
b) Az egyesületi célkituzések és feladatok megvalósításában a legjobb tudása szerint részt venni, különösen vonatkozik ez az általa elvállalt feladatok és megbízások pontos teljesítésére;
c) A rendes tagok, a közgyulés által megállapított tagdíjat havonta, negyedévente, félévente, vagy évente elore befizetni. A GYES-en lévo és nyugdíjas tagok, amennyiben más jövedelmük nincs, a mindenkor megállapított tagdíj 50%-ának megfizetése alól mentesek.
d) Az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, az Egyesület határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani.5. A tagsági viszony keletkezése

5.1. A kitöltött felvételi kérelmet az Egyesület Vezetoségéhez kell benyújtani. A vezetoség egy héten belül köteles a felvételrol vagy elutasításról dönteni. A Vezetoség a tagfelvétellel kapcsolatban egyszeru szótöbbséggel dönt.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül köteles a Vezetoség az elutasított tagjelöltet írásban értesíteni, az elutasítás okát megjelölve.
5.2. A tagsági viszony a kérelemnek a Vezetoség által történt nyilvántartásba vétele és az elso tagdíj befizetésével keletkezik.
5.3. Tiszteletbeli tagok személyérol a Közgyulés egyszeru szótöbbséggel, nyílt szavazás útján dönt. A Közgyulés határozathozatala után 15 napon belül a Vezetoség kéri fel írásban a Tiszteletbeli Tag-jelöltet a tagság elfogadására.

6. A tagsági viszony megszunése

6.1. Az Egyesületi tagsági viszony kilépéssel, törléssel vagy kizárással történik meg.
6.2. Kilépéssel szunik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a Vezetoségnél írásban bejelenti. A kilépés, a tag errol szóló értesítésének a Vezetoség által történo kézhezvételétol hatályos.
6.3. Törléssel szunik meg annak a tagsági viszonya, aki meghalt, a Vezetoség törölheti tagok sorából azt is, akinek több mint egyévi tagdíjhátraléka van, és azt írásbeli felszólításra sem fizeti be, a felszólítástól számított 2 hónapon belül.
6.4. Kizárás a tag jogszabályba, az alapszabályba ütközo tevékenység, vagy magatartás miatt történhet. A kizárás kérdésében való döntés elso fokon a Vezetoség, másodfokon a közgyulés hatáskörébe tartozik.


7. Az Egyesület szervezete

7.1.1. Az Egyesület legfelsobb szerve a Közgyulés. A Közgyulés az Egyesületet érinto minden kérdésben dönthet. A Közgyulés a tagok összessége. A Közgyulésben a pártoló tagok részvétele nem szükséges, de amennyiben jelen vannak, szavazati joguk van.
7.1.2. A Közgyulésben minden tagnak (Pártoló tagok esetében a képviselok számától függetlenül) 1, azaz egy szavazata van.
7.1.3. A Közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b.) Az Egyesület ügyintézo, képviselo szerveinek és vezeto tisztségviseloinek megválasztása és visszahívása (leváltása);
c.) Az Egyesület hosszú távra (két közgyulés közötti idoszakra vonatkozó) általános és gazdasági terveinek megállapítása; - ezekrol a beszámolók elfogadása;
d.) Az Egyesület más egyesületekkel való egyesülésének, feloszlásának kimondása; a feloszlás esetén az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló döntés;
e.) Döntés másodfokon tag kizárásával kapcsolatos ügyekben
f.) A Vezetoség határozatai, döntései elleni panaszok elbírálása
g.) A tagdíj összegének meghatározása, módosítása,
h.) Tiszteletbeli Tagság kérdéseiben való döntéshozás (cím felajánlása /cím elvétele)
i.) Döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.

7.1.4. A Közgyulést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, május 31-ig bezárólag kell összehívni.
Közgyulést kell akkor is összehívni, ha ezt a tagok egyötöde írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
7.1.5. Az Egyesület Vezetosége bármikor rendkívüli közgyulést hívhat össze az ok megjelölésével.
7.1.6. A tagokat a Vezetoség a Közgyulés elott legalább 10 munkanappal személyre szólóan, írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyulés napirendjét, és figyelemfelhívást a választási kötelezettségre. A Tag csak személyesen vehet részt a Közgyulésen, igazolványa másra át nem ruházható.
Amennyiben a Vezetoség a Közgyulést – bár azt az Alapszabály eloírja – nem hívja össze, úgy legalább 3 tag együttesen írásban felszólíthatja a Közgyulés megtartására. Ha ennek ellenére sem kerül sor a Közgyulés összehívására, úgy a felszólítást benyújtó tagok együttesen, írásban összehívhatják.
7.1.7. A Közgyulés ülései nyilvánosak, de szavazati joga csak a tagoknak van. A Közgyulés határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyulést ismételten össze kell hívni, 30 napon belül. A megismételt Közgyulés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti Közgyulés napirendi pontjaiban.
7.1.8. A közgyulés a határozatait egyszeru szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén a Közgyulés elnökének szavazata dönt.
A Vezetoség tagjait nyílt szavazással a Közgyulés választja. A Vezetoség tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói (rokoni, élettársi kapcsolatban).

7.1.9. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

7.2. A Vezetoség

7.2.2. 7.2.1. A két Közgyulés közötti idotartamra az Egyesület legfobb döntéshozó és ügyintézo szerve a Vezetoség. Az Egyesület Vezetoségének tagjait kétharmados többséggel, a Közgyulés választja, megbízásuk 1 évre szól. A folytonosság biztosítása érdekében a Vezetoség tagjai újraválaszthatók.
7.2.3. A Vezetoség 3 tagú.
7.2.4. A Vezetoség feladat- és hatásköre:
- irányítja és szervezi a Közgyulés határozatainak végrehajtását.
- A Közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az Egyesületet érinto bármely kérdésben határozatot hoz, intézkedik és a Közgyulést informálja.
- Elokészíti a Közgyulés elé kerülo határozatokat, javaslatokat, beszámolókat, így különösen az éves beszámolót.
- Összehívja a rendes és rendkívüli Közgyuléseket, meghatározza az ülések helyét, idejét, és javaslatot tesz a napirendi pontokra.

7.2.5. A Vezetoség a fenti hatáskörébol nem ruházhatja át a Közgyuléssel kapcsolatos hatásköreit.
7.2.6. A Vezetoség a határozatokat az érintettekkel írásban közli. Személyes ügy esetén levél útján, együttes érintettség, vagy személyi érintettség nélküli esetben, hirdetményben kell a döntést nyilvánosságra hozni. A Hirdetményeket az Egyesület székhelyén kifüggesztve olvashatják a tagok.
7.2.7. A Vezetoség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak, megfigyeloként az Egyesület bármely tagja részt vehet rajtuk. Ez esetben a nem vezetoségi tag véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat.
7.2.8. A Vezetoség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A Vezetoség csak mindhárom vezetoségi tag együttes jelenléte esetében határozatképes. A határozatokat egyszeru többséggel, nyílt szavazással hozzák. Bármely vezetoségi tag javaslatára a Vezetoség dönthet a titkos szavazás mellett.
7.2.9. Az Egyesület vezetoségének tagjai csak magyar állampolgárok lehetnek, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.
7.2.10. A Vezetoségi ülést az Elnök hívja össze, a Vezetoség tagjainak küldött írásbeli meghívóval. A Meghívót a Vezetoségi tagoknak a tervezett ülés elott legalább 10 naptári nappal köteles postázni, a napirendi pontok megjelölésével, és az esetleges távolmaradás következményeire való figyelemfelhívással.
7.2.11. A Vezetoségi tagság megszunik: a tag halálával, visszahívásával, lemondásával, Egyesületbol történo kizárásával. Ezen esetekben a Közgyulés új Vezetoségi tagot választ. Az idoközben megválasztott Vezetoségi tag mandátuma a már hivatalban lévo vezetoségi tagokéval megegyezo idopontig szól.


7.3. Az Elnök feladat- és hatásköre:

- Képviseli az Egyesületet
- Vezeti a Közgyuléseket
- Éves beszámolót készít, és azt jóváhagyás céljából a Közgyulés elé terjeszti.
- Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében
- Felelos az Egyesület bel- és külföldi kapcsolataiért.
- Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és a hatóságok, illetve bíróság elott
- A Vezetoség és a Közgyulés határozatairól az ülések jegyzokönyveinek felhasználásával az Elnök olyan nyilvántartást vezet, amibol megállapítható a Vezetoség és a Közgyulés döntéseinek tartalma, idopontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzok számaránya, nyílt szavazás esetén személye.
- A tagdíjak beszedése, a befizetésekrol naprakész, pontos nyilvántartás vezetése
- A költségekrol, kiadásokról pontos, áttekintheto nyilvántartás vezetése
- Az Egyesület bankszámlájának kezelése az Elnökhelyettes felügyeletével.
- A Vezetoségi üléseken és a döntéshozásban való részvétel
- Az Egyesület programjaiban tevékeny szervezo és ügyintézo munka végzése
Az Elnök tehermentesítése céljából a fentiek a munkáltatói jog gyakorlásának kivételével az Elnökhelyettes hatásköre és feladata is.

7.4.
Az Egyesület a döntések végrehajtásának szervezésére, a gazdálkodás és az ügyvitel irányítására foállású dolgozókat alkalmazhat. Ezen foállású dolgozók nem lehetnek rokoni/élettársi kapcsolatban a Vezetoség tagjaival.8. Választási szabályok

8.1. Az Egyesület tisztségviseloinek választása nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel történik. Bármely tag javaslatára a választók egyszeru többséggel dönthetnek a szavazás titkos módja mellett.
8.2. Az Egyesületben történo bármely választáson valamennyi rendes tag egyenlo jogokkal vesz részt, mindenki választó és választható.
8.3. A Pártoló tag (vagy képviseloje) nem választható a Vezetoségbe, de a szavazata (vagy képviseloje szavazata) egyenrangú az egyéb tagok szavazatával.
8.4. A Tiszteletbeli tag választhat, és választható az Egyesület tisztségeibe.


9.Az Egyesület anyagi forrásai

9.1. Az Egyesület anyagi forrásai:
a) Tagdíjak.
b) Jogi személy vagy magánszemély által az Egyesületnek nyújtott támogatás.
c) Egyéb forrásokból származó bevételek:
- Pályázatok
- Állami támogatás
- Adományok
- Kiadványok bevételei

9.2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott feladatok megvalósítására fordítja.


10.Az Egyesület muködésének egyéb szabályai

10.1. Az Egyesület muködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, ha ezzel személyhez fuzodo jogok nem sérülnek. Az iratbetekintést – elozetes idopont egyeztetés után – az Elnök, vagy az Elnökhelyettes, illetve az általuk megbízott személy biztosítja.

10.2. Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módja: jelzés. Jelzés szóban (telefonon, személyesen), és jelzés írásban (levél, fax, e-mail stb.). A jelzés egyesületen belül a kérelem, ismeret, tapasztalat, vélemény közös megnevezése. Bármelyik tag vagy más magánszemély, szervezet, jogi személy fordulhat jelzéssel az Egyesület tisztségviseloihez. A tisztségviselok az Alapszabály rendelkezéseinek megfeleloen kötelesek a jelzésre reagálni, vagy azt a kompetenciával rendelkezokhöz továbbítani.

10.3. Az egyesület muködésének és döntéseinek nyilvánosságát a testületi ülések nyilvánossága, a székhelyen hozzáférheto Hirdetményei, a mindenki számára nyitva álló irat-betekintési jog biztosítja.

10.4. Az Egyesület a bíróság általi jogeros nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogeros végzéssel történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti meg muködését.
10.5. A tagdíj megfizetésén túl a tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
10.6. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
10.7. Az Egyesületet a tagok elsodlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, az Alapszabályban meghatározott céljai elérését segítendo folytathat.
10.8. Az Egyesületet az Elnök és az Elnökhelyettes önállóan képviseli.
10.9. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökhelyettes csak együttesen jogosult rendelkezni.
11. Az Egyesület megszunése

Az Egyesület megszunik, ha a Közgyulés a feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését kimondja.
Megszunik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszunését megállapítja.
Az Egyesület megszunése esetén vagyonát elsodlegesen a hitelezok kielégítésére kell fordítani. A hitelezok kielégítése utáni vagyon felhasználásáról a Közgyulés dönt.


12. Záró rendelkezések

A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. Évi IV. Törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény, illetve a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok 2003. november 30. napján tartott Alakuló Közgyulése egyhangú határozattal jóváhagyta.
Az Egyesület Alapszabályát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak az Elnök a Nyilvántartásba vételi kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Kelt: Ózd, 2003. November 30.


...............................................
Mészáros Gyula
elnök

Kérjük, hogy Bejelentkezés vagy , hogy csatlakozhass a beszélgetéshez!

Oldalmegjelenítési idő: 0.500 másodperc
Product Tour

Keresés

Hirdetések

 
 
átvehető
Debrecenben az E-petnél:
 

Székesfehérváron a Tűzhal boltban:
 
 
Sopronban az Aqua-Zooban:
 
 
 Budapesten a Korallosakvárimban:
 
 
Budapesten a Vadvilágban:

Akvarista.hu a Facebookon

Menu

Chat

Ki van online?

Oldalainkat 347 vendég és 0 tag böngészi

Ajánló:

Kapcsolat:
 
Mizsák Norbert
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 30 381-6969
Go to top